Skip to content

Καλωσήλθατε

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Θέρμης. Μέσα από τον ιστότοπό μας μπορείτε να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν την κατάρτιση στο ΙΕΚ Θέρμης, αλλά και γενικότερα για τον θεσμό της επαγγελματικής κατάρτισης.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310489906, 2310461601, 2310462060
Email: iekthermis@sch.gr
Διεύθυνση: 14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η Τοποθεσία μας

2310489906, 2310461601, 2310462060 14ο χλμ Θεσ/κης-Περαίας iekthermis@sch.gr Ώρες Κοινού: 14:00-18:00

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικότητας “Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας”

Το «Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως στέλεχος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας εμπορικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είτε ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Το «Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας», έχοντας προηγουμένως σταθμίσει τις απόψεις και τις τάσεις του κοινού, επικεντρώνεται στην παραγωγή προμελετημένων ενεργειών αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ενός ατόμου/ομάδας/οργανισμού/επιχείρησης και το κοινού αυτού, εσωτερικού και εξωτερικού, με στόχο το αμοιβαίο συμφέρον. Επιδιώκει –με συστηματική δράση και συμπεριφορά– να επηρεάσει την κοινή γνώμη, να αναπτύξει αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, να εδραιώσει θετική εικόνα και να δημιουργήσει δημοσιότητα και φήμη. Για τον σκοπό αυτόν, συγκεντρώνει το κατάλληλο ευνοϊκό υλικό, αναπτύσσει καλές σχέσεις με τα ΜΜΕ και αξιοποιεί ποικίλα «εργαλεία» επικοινωνίας,

προφορικής, γραπτής και ηλεκτρονικής, όπως δελτία Τύπου, social media, e-mails,

εκδηλώσεις, ομιλίες, newsletters κ.λπ.

Στην εποχή της επικοινωνίας και των πληροφοριών, οι Δημόσιες Σχέσεις, στηρίζοντας τη στρατηγική της επικοινωνιακής πολιτικής της Διοίκησης ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Η επικοινωνιακή πολιτική είναι το πλαίσιο θέσεων και αρχών που καθορίζουν το πνεύμα στο οποίο θα εφαρμοστούν οι αντικειμενικοί σκοποί του προγράμματος δημοσίων σχέσεων. Η πολιτική, όπως και στις άλλες λειτουργίες του μάνατζμεντ, έτσι και στις δημόσιες σχέσεις οριοθετεί μια περιοχή στην οποία πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση και εξασφαλίζει ότι η απόφαση θα είναι συνεπής με τους αντικειμενικούς σκοπούς και θα συμβάλει στην επίτευξή τους.

Αρμοδιότητες /καθήκοντα

Τα τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο ποσοστό των οργανωμένων επιχειρήσεων/οργανισμών έχει συμπεριλάβει στο εργατικό δυναμικό του επαγγελματία δημοσίων σχέσεων ή διαθέτει τμήμα δημοσίων σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο/η επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας επικεντρώνεται στην παραγωγή ενεργειών αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του οργανισμού/επιχείρησης και του ευρύτερου περιβάλλοντός του/της και επιχειρεί την προβολή και καθιέρωση της εταιρικής ταυτότητας, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη με την κατάλληλη και συστηματική δράση και συμπεριφορά. Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι η εδραίωση της θετικής εικόνας των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του συγκεκριμένου

οργανισμού/επιχείρησης.

Το «Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» ασκεί τις κάτωθι

Δραστηριότητες-Καθήκοντα:

 1. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων

και οργανισμών.

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος,

συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης.

 1. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της

εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.

 1. Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών,

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και

υπηρεσιών.

 1. Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος

για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα,

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και

λοιπών εκδηλώσεων.

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού-χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων

δημοσίων σχέσεων.

 1. Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημόσιου, ιδιωτικού,

μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

 1. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και διερεύνηση

των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή και την αποτίμηση των

αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας.

 1. Επικοινωνία με ειδικές ομάδες κοινού, όπως opinion leaders, εκπροσώπους

κοινωνικών ομάδων κ.λπ., με στόχο τη δημιουργία κλίματος κατανόησης και

εμπιστοσύνης, μέσω της ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του

οργανισμού-επιχείρησης.

 1. Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων

ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, καθώς και στην άσκηση εσωτερικών

δημοσίων σχέσεων, που μπορεί να περιλαμβάνει την εκπαίδευση του

προσωπικού στις βασικές αρχές της επικοινωνίας, την παροχή κινήτρων, την

επιβράβευση και την οργάνωση εκδηλώσεων.

 1. Άσκηση επιρροής για την επίλυση τυχόν προβλημάτων επικοινωνίας και τη

διαχείριση κρίσεων, για την προάσπιση των συμφερόντων του οργανισμούεπιχείρησης.

 1. Δημιουργία δημοσιότητας για την επίτευξη θετικών αλλαγών, μέσω της

επαφής με δημοσιογράφους (ΜΜΕ), με στόχο την απόκτηση καλής φήμης.

 

Προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο ή τομέα

H ταχύτατη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και των νέων τεχνολογιών δημιούργησε πληθώρα καινούργιων επαγγελμάτων και νέες επιστημονικές ειδικότητες στην αγορά εργασίας. Μια από αυτές είναι η ειδικότητα των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας. Οι δημόσιες σχέσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία επικοινωνεί με πελάτες, συνεργάτες, δημοσιογράφους, πολιτικούς και το ευρύτερο κοινό της. Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται δημόσιες σχέσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο στον οποίο ανήκουν.

Στις μέρες μας, οι πελάτες θέλουν να εμπιστεύονται τις μάρκες με τις οποίες αλληλεπιδρούν. Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν το μέσο προώθησης και δημιουργίας εμπιστοσύνης και πιστότητας στη μάρκα. Παράλληλα, η ψηφιακή επανάσταση έχει συντελέσει στη μετατόπιση της δύναμης του καταναλωτή. Η έννοια ενός δεσμευμένου κοινού, όπου οι καταναλωτές λαμβάνουν παθητικά περιεχόμενο, ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Οι καταναλωτές σε πολλές χώρες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο – πιο συχνά σε μια φορητή συσκευή παρά σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή. Οι φορητές συσκευές είναι το μέλλον και αυτό επεκτείνεται πολύ πέρα από τα smartphone, σε μια σειρά έξυπνων συσκευών. Η συνεχιζόμενη ψηφιακή επανάσταση έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε και επικοινωνούμε με τους πελάτες μας.

Όλα τα παραπάνω συντελούν στην ανάγκη ύπαρξης ενός ειδικού στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις, ο οποίος να είναι σε θέση να καλύψει αποτελεσματικά τη ζήτηση για παραγωγή ενεργειών αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του οργανισμού/επιχείρησης και του ευρύτερου περιβάλλοντός του/της και να εδραιώσει τη θετική εικόνα για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου οργανισμού/επιχείρησης.

To «Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας», ανάλογα με την εμπειρία του, το μέγεθος της επιχείρησης και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται, έχει πρόσβαση σε πολλά επίπεδα ευθυνών. Επομένως, μπορεί να εργαστεί ως:

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων σε γραφεία ή τμήματα Δημοσίων Σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στέλεχος σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Διαφήμισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφησή του μπορεί να γίνει στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας.

Στέλεχος εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών, εταιρειών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων.

Στέλεχος ειδησεογραφικών οργανισμών, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες.

Στέλεχος πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη μια διεθνή παρουσία ή βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

 

Back To Top